Eye-gp

Офталмология в общата практика

Глаукома


Определение

- група от заболявания, характеризиращи се с оптична невропатия, при която настъпва загуба на ганглийни клетки на ретината с атрофия и екскавация на зрителния нерв, водещо да характерни изменения в зрителното поле. Въпреки че повишеното вътреочно налягане е водещ рисков фактор, неговото наличие или липса не влиза в дефиницията на това заболяване.

Глаукомата засяга 2% от хората над 40 г. глобално и 10% от тези над 80 г. 50% от тях остават недиагностицирани. Сред популацията на Европа и Африка първичната откритоъгълна глаукома е най-често срещаната форма. В глобален мащаб първичната закритоъгълна глаукома възлиза на половината от случаите, като тя се среща най-много сред азиатците.

При около 20% от глаукомно болните заболяването има фамилен характер.

Засягат се и двете очи, но несиметрично и последователно.

Класификация:

 • Конгенитална глаукома - разгледана е в раздел детско зрение
 • Първична откритоъгълна глаукома - хронична прогресираща невропатия, при която има характерни промени в диска на зрителния нерв и неврофибрилерния слой, при отсъствието на други очни заболявания или конгенитални аномалии
  • първична ювенилна глаукома - от десетата до 35-тата година от живота - често е на лице фамилност
  • първична откритоъгълна глаукома с високо или с ниско налягане- след 35 г. - с изменения, типични за глаукома и дефекти в зрителното поле
  • очна хипертeнзия- високо налягане, без глаукомни изменения
 • Вторична откритоъгълна глаукома - предизвикана от очни или извъночни причини, лекарства или проведено лечение. Например: псевдоексфолиативна глаукома, пигментна глаукома, индуцирана от лещата, от вътреочен кръвоизлив, от увеит, тумор; от кортикостероидна терапия, очна операция или лазер; причинена от повишено еписклерално венозно налягане.
 • Първична закритоъгълна глаукома - необходимо е различаването на открито- от закритоъгълната глаукома поради разликата в терапевтичния подход.

  Първичното затваряне на иридокорнейния ъгъл се характеризира със стоп в дренажа, дължащ се на запушване от периферния ирис. Терминът глаукома се добавя, когато се добави и глаукомната невропатия. Обикновено ъгли склонни към затваряне се срещат при хора с по- малки очи и с характерни анатомични особености. Този тип глаукома се среща по-често и сред азиатците. Други рискови фактори са- женски пол, напреднала възраст или фамилна обремененост.

 • Закритоъгълната глаукома може да бъде- остра, интермитентна и хронична.
  • Острата закритоъгълна глаукома е по–подробно описана при спешни състояния в офталмологията. Тя се характеризира със закриване на иридокорнейния ъгъл и рязко покачване на вътреочното налягане, което не изчезва спонтанно. Това води до много изразена симптоматика от страна на пациента, за разлика от откритоъгълната глаукома - намаляване на зрителната острота, хало около светлинни източници, болка, главоболие, гадене и повръщане.
  • Интермитентна - тя протича по-леко, пристъпът изчезва спонтанно
  • Хронична - при нея има сформирани сраствания в иридокорнейния ъгъл, обикновено няма болка, но може да има дискомфорт. Понякога се появява хало около светлинните източници. Може да се сбърка със откритоъгълна глаукома, ако не се направи гониоскопия - метод за оглед на иридокорнейния ъгъл.
   • Вторична закритоъгълна глаукома - дължи се на вторични фактори