Eye-gp

Офталмология в общата практика

Обучение


Придобиването на специалност обща медицина в България се определя от Наредба No 15, 2008 г. за придобиване на специалност по обща медицина. Обучението за придобиване на специалност се провежда по утвърдена от министъра на здравеопазването единна учебна програма, която се разработва и предлага от висшите училища в съответствие с изискванията на наредба 15. Обучението е с продължителност три години и е разделено на две части- теоретична и практическа:

  1. Теоретичното обучение е от 8 месеца, което се провежда във висшите училища
  2. Практическото обучение е от 28 месеца, което се провежда в лечебни заведения
    1. 6 месеца в лечебно заведение за болнична помощ
    2. 6 месеца в амбулатория за първична медицинска помощ
    3. 16 месеца в амбулатория за първична медицинска помощ, под методичното ръководство на лекар с призната специалност "обща медицина"

Базите за практическо и теоретично обучение трябва да са преминали положителна акредитационна оценка за обучение по Закона за лечебните заведения.


Теоретичното обучение се разпределя в 12 модула, сред които е "Очни болести" с продължителност 2 седмици. Практическото обучение в лечебно заведение за болнична помощ се разпределя също на модули, като модул "Очни болести" има продължителност 2 седмици.