Eye-gp

Офталмология в общата практика

Изследване на двигателния апарат на окото


Очният мотилитет трябва да се изследва при всички пациенти, но с особено внимание при пациенти, за които има данни за "изкривяване на окото" или двойно виждане.


Очните движения могат да бъдат разделени на:

  • движения на всяко око поотделно - дукции
  • конюгирани движения на двете очи – верзии- зрителните оси остават успоредни
  • неконюгирани движения на двете очи – вергенции- фиксират се предмети на различно разстояние и осите, които сключват двете очи се променят

Изследване на движенията на всяко око по отделно

Изследват се при закриване на едното око и проследяване на предмет от откритото око. Проверяват се движенията във всички основни посоки- нагоре, надолу, медиално, латерално и в косите положения.

Изследване на движенията на двете очи заедно

Верзиите се изследват, като пациентът се прикани да фиксира отдалечен предмет, който се движи в шестте главни посоки и се следи дали осите на двете очи остават успоредни. При изследване на вергентните движения, предметът се приближава и отдалечава

Изследване на очни движения в двете хоризонтални посоки, при пациент с офталмоплегия на дясното око